Prípravná fáza

Elektronizujte každý krok verejného obstarávania a získajte prehľadnú evidenciu celého procesu, ktorý je v systéme ERANET Public rozdelený do 4 častí. V prvej - Prípravnej fáze, ktorá je štruktúrovane rozčlenená do niekoľkých častí si môžete vytvoriť súťažné podklady priamo v systéme. Pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky máte k dispozícii prieskum trhu vrátane katalógu dodávateľov.


Evidencia a správa obstarávaní

Vytvorte si nové obstarávanie priamo v systéme ERANET Public v nadväznosti na končiace zmluvy alebo modul Plánovanie. Určenie právomocí, či Harmonogram krokov s nastaviteľnými lehotami sú len vybrané služby, ktoré ERANET Public ponúka.

Končiace zmluvy

Prehľad zmlúv umožňuje sledovanie dátumu ukončenia ich plnenia, na základe čoho môžete začať nové obstarávanie. V prípade opakujúcich sa obstarávaní môžete využiť funkcionalitu kopírovania existujúcich obstarávaní.

Nadväznosť na Plánovanie

Máte zozbierané požiadavky v module Plánovanie? Presuňte si ich do nového obstarávania a ušetríte čas ich opätovným zadávaním.

Právomoci

Priradením pozícií a k nim prislúchajúcich právomocí umožníte prístup ďalších osôb do obstarávania. Tým si vytvoríte komisiu, konzultantov súťažných podkladov a ďalších účastníkov.

Termíny v harmonograme

Sledujte si zákonné lehoty V Harmonograme - obsahuje viac ako 100 úloh a termínov celého procesu obstarávania. Každej úlohe a termínu viete priradiť konkrétny dátum, od ktorého sa zákonné lehoty automaticky prepočítajú.


Súťažné podklady

Vytvorte si súťažné podklady priamo v systéme v niekoľkých krokoch. Zadávané informácie týkajúce sa základných informácií, položiek, kvalifikačných a hodnotiacich kritérií sa následne automaticky stiahnu do preddefinovanej šablóny súťažných podkladov.

Definovanie časti zákazky

Delíte zákazku na časti? Spravujte si prehľadne tieto časti vrátane ich kategórií, či doby trvania zmluvy.

Výber zo zákonných podmienok účasti

Pri definovaní podmienok účasti máte k dispozícii preddefinované zákonné podmienky účasti.

Cena vs. ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

Vyberte si z dvoch kritérií: najnižšia cenová ponuka vs. ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Pri zadávaní viacerých kritérií si správnosť ich nastavenia môžete overiť vďaka pomocným výpočtom.

Zdieľanie Súťažných podkladov

Pridajte ďalšie osoby a spolupracujte pri tvorbe súťažných podkladov. Konzultanti ako právnik či technik tak budú mať prístup do nastavení prípravnej fázy, čím sa vyhnete nekonečnému zasielaniu súťažných podkladov.


Prieskum trhu

Zozbierate cenové ponuky od dodávateľov a pomocou automatického vyhodnotenia určíte predpokladanú hodnotu zákazky. K dispozícii je aj Katalóg dodávateľov prepojený so Zoznamom podnikateľov.

Pozývanie dodávateľov

Už žiadne vyhľadávanie dodávateľov na internete. V Katalógu dodávateľov nájdete svojich uchádzačov prieskumu trhu či verejného obstarávania. Pozývanie uchádzačov prieskumu trhu tak realizujete len v niekoľkých klikoch.

Zdieľanie dokumentov

Je pozvaný uchádzač zaregistrovaný v systéme ERANET Public? Nastavte automatické zdieľanie častí prípravnej fázy a vyhnite sa posielaniu dokumentov e-mailom každému uchádzačovi osobitne.

Automatický prepočet

Na uľahčenie vyhodnotenia prieskumu trhu slúži automatický prepočet predpokladanej hodnoty na základe vybranej metódy: konkrétne číslo vs. interval.

Záznam z prieskumu trhu

Žiadna námaha pri tvorbe záznamu z prieskumu trhu? Využite automatické vygenerovanie záznamu pomocou systému ERANET Public.