Predkladanie ponúk

V časti Príjem ponúk sa evidujú informácie o ponukách doručených v rámci prvého kola zberu ponúk, ako aj ponúk doručených v elektronickej aukcii.


Elektronická aukcia

Realizujte elektronickú aukciu a využite nastavenia viditeľnosti parametrov aukcie a jej výsledkov. Na výber máte rôzne typy aukcií ako napr. anglická reverzná aukcia, holandská či japonská aukcia.

Evidencia prijatých žiadostí

Evidujte si prijaté žiadosti o dodatočné informácie a vytvorte si prehľadný zoznam osôb, ktoré preukázali záujem o súťaž.

Publikovanie dodatočných informácií

Vytvorte priamo v systéme dodatočné informácie a evidujte dátumy ich odoslania alebo zverejnenia.


Príjem ponúk

Evidujte každého uchádzača a dátum doručenia jeho ponúk v listinnej podobe, zatiaľ čo nahranie elektronických ponúk dodávateľmi cez ERANET Public je evidované automaticky.

Elektronické ponuky

Každý registrovaný dodávateľ môže zaslať cenové ponuky ako aj dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v elektronickej forme. Ich odoslanie je evidované, no ich obsah sa sprístupní až po otvorení obálok v určený dátum.

Listinné ponuky

Boli doručené aj obálky v listinnej podobe? Zaevidujte si dátum ich doručenia a uchádzača, ktorý ich doručil.