Plánovanie

Plánovanie je nevyhnutným krokom pre následný nákup a obstarávanie tovarov a služieb. V papierovej forme však tento proces so sebou prináša mnoho problémov. Systém ERANET Public štandardizuje a elektronizuje vnútorné procesy plánovania každej organizácie. Výsledkom je komplexný prehľad zadaných požiadaviek a kontrola ich stavu na rôznych úrovniach riadenia.


Operatívne plánovanie

Spracúvate stovky, možno tisíce požiadaviek každý rok. Zápasíte s finančnými limitmi obstarávania a čerpania zmlúv? Elektronické zadávanie a správa požiadaviek takúto kontrolu limitov umožňuje. Schválené požiadavky sú následne automaticky transformované do konkrétnych nákupov a obstarávaní.

Zber požiadaviek

Zadávajte požiadavky v nadväznosti na uzatvorené zmluvy alebo nezazmluvnené položky a získajte tak komplexný prehľad obstarávaných/nakupovaných položiek.

Formuláre EKS

Väčšina zákaziek je realizovaná na EKS. Definovaním požiadaviek v nadväznosti na EKS a zadanie zákazky priamo v systéme ERANET Public sa vyhnete duplicitnej práci.

Čerpanie zmlúv

Kontrolujte si čerpanie uzatvorených zmlúv v nadväznosti na zadávané požiadavky. Zároveň tak budete informovaný o blížiacom sa vyčerpaní zmluvy.

Viacúrovňové schvaľovanie

Nastavením hierarchie schvaľovania požiadaviek podľa interných procesov budete informovaný o stave požiadaviek v každom momente.


Ročné plánovanie

Pri nákupe a obstarávaní tovarov a služieb sa organizácie riadia plánmi nákupu a obstarávania, ktoré sú vytvorené v nadväznosti na predbežné plánovanie na nasledujúci rok. Po zozbieraní požiadaviek ERANET Public vygeneruje Plán nákupu a Plán obstarávania vrátane prepočtu limitov na základe ktorých sa rozhodnete o konkrétnom postupe obstarávania.

Plán nákupu

Vytvorte si plán nákupu na nasledujúci rok a skontrolujte si zhodu medzi hodnotami uzatvorených zmlúv a požiadavkami na čerpanie týchto zmlúv.

Plán obstarávania

Vytvorte si plán obstarávania na nasledujúci rok a zistite hodnotu požadovaných tovarov a služieb v jednotlivých kategóriách podľa ktorých si určíte postupy obstarávania.